Digitalni regulator vlage i  temperature

sa satom i GSM-siemens C55

Cijena na upit

Senzor: SHT11

RTC: DS1307

ATMEGA32

Namjena: Regulacija Temperature 0-99.9 sC , regulacija relativne vlažnosti 0-100%.

Senzor temperature i vlažnosti je čip SHT11 (u žutom oklopu).

Napajanje regulatora sa 220V A/C.

Izlaz 1– relej za regulaciju temperature (prekidač, nedaje napajanje!)

Izlaz 2– relej za regulaciju vlažnosti (prekidač, nedaje napajanje! – mogućnost raznih napajanja , 12V , 220V itd..)

Unos parametara putem GSM-a  SMS porukom!

Kontrola temperature i vlažnosti SMS porukom!

Mogućnost alarmiranja pozivom , SMS porukom, te zvukom!

 

Po priključenju napajanja na displeju se izmjenjuju vrijeme (18.56), temperatura (21.5°, te vlažnost (45.3H).

Crvena LED signalizira kada je grijač uključen, zelena LED vlaženje .

Priključiti konektor u mobitel C55 i upaliti mobitel,rad sa mobitelom je moguć nakon 15-tak sekundi.

Regulator ima 2 programa rada ovisna o vremenu, npr. U 6 sati ujutro radi po Programu 1 (veća temperatura i manja vlažnost) , a u 18 sati popodne se prebacuje u program2 (manja temperatura i veća vlažnost).

ALARM – ako temperatura ili vlažnost izađu izvan zadanih vrijednosti onda se aktivira alarm – zvučno, pozivom na vaš mobitel i slanjem SMS poruke sa trenutnim vrijednostima.

Alarm se nakon toga mora ponovo uključiti putem tastature na mobitelu ili SMS porukom.

 

Setiranje parametara SMS porukom.

Setiranje sata:  Sadržaj poruke    X,st,12,30,0,4,2,7,1,

Opis : X- znači da je to komandna poruka, st-set time, 12-sati,30-minuta,0-sekundi,4-datum,2-mjesec,7-godina 2007,

7-dan u tjednu (1-ponedjeljak ... 7-nedjelja)

Setiranje brojeva mobitela:   X,sn,38591444427,0919444427,

38591444427 – broj u internacionalnom formatu na koji se šalje SMs poruka (0919444427)

0919444427 – broj na koji nas GSM nazove u slučaju alarma.

Setiranje načina alarmiranja: X,af,0,

0 – samo svira melodija na mobitelu , 1-melodija i zvanje,2-melodija i SMS,3-melodija,SMS i zvanje.

Setiranje alarma ON, OFF:  X,al,1,                        (al – to je AL)

1-alarm uključen, 0 – alarm isključen

Setiranje alarmnih vrjednosti temperature i vlažnosti: X,ax,25.3,33.4,55.6,80.4,

25.3 – minimalna temperatura,33.4 – max. Temperatura,55.6 –minimalna vlažnost,80.4-max. Vlažnost.

Iniciranje slanja SMS poruke : X,sms,

GSM nam šalje SMS poruku ovog sadržaja: Temp=21.5sC,Vlaz=40.3H,Program=2,Alarm=0,

Setiranje parametara za program1: X,p1,6,30.5,29,60,55.1,

6- vrijeme 6 sati u koje se prebacuje na program1

30.5 – temperatura isključenja grijača, 29 – temperatura uključenja grijača

60 – vlažnost isključenja (max), 55.1 – vlažnost uključenja(min)

Setiranje parametara za program2: X,p2,18,28,27,70,65,

18- vrijeme 18 sati u koje se prebacuje na program2

28 – temperatura isključenja grijača, 27 – temperatura uključenja grijača

70 – vlažnost isključenja (max), 65 – vlažnost uključenja(min)

Upravljanje preko tastature GSM-a:

Tipka 1 – Ispis Dana,datuma,mjeseca, godine

Tipka * - (Pr01,Pr00)  Prikaz i promjena trenutnog programa, za promjenu u Prog1 (*,1) u Prog2 (*,2*)

Tipka # - (AL00,AL01)Prikaz i promjena statusa alarma 1-ON, 2-Off ,  promjena uključenje (#,1), isključenje (#,0).  

Tipka 2 – (AF00,AF01,AF02,AF03) Prikaz i promjena načina alarmiranja (opis naveden gore).

Tipka 4 – Ispis parametara Programa1 i programa 2 na displeju.

Tel:098/206-816

rtv.vizler@hi.htnet.hr

www.blic.20m.com