Digitalni regulatori temperature

 

Digitalni Regulator Temperature

Prvo treba priklju~iti 220V napajanje na luster kleme «ULAZ 200V».Zatim Priklju~iti grija~ na luster kleme «IZLAZ grija~».Sondu instalirati u inkubator u visinu jaja (paziti na sondu).č Po uklju~enju u mre`u regulator temperature automatski po~inje raditi i konstantno prikazivati trenutnu temperaturu okoline u kojoj se nalazi osjetilo (sonda – specijalni ~ip DS18B20 , mali kompjuter), spojen na kablu du`ine 50 cm , `ice vode +5V , masu i data linija, tako da nije preporu~ljivo produ`ivati kabl, mada nije problem ako se opet to~no spoji. Kada je grija~ uklju~en gori crvena lampica.

     

1.      Pode{avanje temperature isklju~enja i uklju~enja grija~a.

Pritisnuti lijevu donju tipku (meni»X») , displej trepne 2 puta i prika`e se temperatura na kojoj se isklju~uje grija~.

Sada  sa druge dvije tipke pove~avamo ili smanjujemo temperaturu isklju~enja grija~a po 0.1 stupanj. Ponovnim pritiskom na lijevu tipku displej trepne 2 puta i prika`e se «delta»  temperatura koja odre|uje temperaturu uklju~enja grija~a (temp. uklju~enja = temp. isklju~enja – temp. delta,  npr.  38.1 – 0.3 = 37.8 ) Ona se pove}ava i smanjuje isto sa druge dvije tipke. Ponovnim pritiskom na lijevu tipku display trepne , temperature se upisuju u memoriju  i display dalje prikazuje trenutnu temperaturu sonde.

Mogu}e je brzo postaviti (resetirati temperature na T.isklju~ = 30.5  i T.delta =0.5 stupnjeva) , u|emo u meni i istovremeno pritisnemo tipke za gore ,dolje , temperature se resetiraju.

I to je to , po isklju~enju iz struje pode{ene temperature ostaju memorirane i ne gube se , po dolasku struje regulator nastavlja raditi kao da se ni{ta nije dogodilo.

 

Tel:098/206-816

rtv.vizler@hi.htnet.hr

www.blic.20m.com